Czerwiec 16 2019 00:34:28
Nawigacja
· Strona Główna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artykuły
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.poż.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o skł. majątku
· Zaświadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kanał RSS
Sztuczne ognie - zasady bezpieczeństwa

 Lp. Rodzaj odpalanego wyrobu pirotechnicznego
Opis działania
Minimalna odległość od publiczności [m]
 1  2  3 4
 1  Wyroby pirotechniki widowiskowej niewzlatujące, w szczególności fontanny, wulkany, wodospady, ognie bengalskie, dymy, napisy, słońca  Niemiotające efektów na odległość 30
 2 Bomby pirotechniczne kuliste (w tym wodne) bez efektu hukowo-błyskowego jako podstawowy. Moździerze
 Bomby w kształcie kuli lub w kształcie cylindra o wysokości do dwóch kalibrów. Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy 1 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 50 m
 3 Bomby pirotechniczne cylindryczne niezależnie od efektu i kuliste z efektem hukowo-błyskowym jako podstawowy
Bomby w kształcie cylindra o wysokości powyżej dwóch kalibrów. Bomby w kształcie kuli w kształcie cylindra o wysokości do dwóch kalibrów z efektem hukowo-błyskowym jako podstawowy. Wystrzeliwane z rur pokazowych
1,2 x kaliber bomby w milimetrach, ale nie mniej niż 60 m
 4  Miny, bukiety pirotechniczne Efekty snopu iskier w różnych układach, nielecące w powietrzu w postaci zwartej bryły, wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moździerzy
0,8 x kaliber wyrobu w milimetrach, ale nie mniej niż 40 m
 5  Rakiety i inne wyroby latające z napędem własnym (np. latające koła UFO) Wyroby napędzane silnikiem pirotechnicznym ze stabilizatorem lub bez
 200 m w kierunku lotu rakiety,

125 m w pozostałych kierunkach

 6 Baterie, wyrzutnie wielostrzałowe, rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm. Wyrzutnie i rzymskie ognie o kalibrze powyżej 60 mm należy traktować w  zależności od efektu jako bomby kuliste lub bukiety
Wyroby wielostrzałowe wyposażone w wiele rur połączonych układem odpalania. Kaliber pojedynczej wyrzutni ? 30 mm


Kaliber pojedynczej wyrzutni 31-60 mm

50

70

OBJAŚNIENIA:

  1. Podane w powyższej tabeli wielkości wyliczono, przyjmując, iż strzelanie odbywa się pionowo lub z odchyleniem od pionu do 10°; nie uwzględniono wpływu wiatru; miejsce strzelania jest położone na tym samym poziomie co publiczność.
  2. Przy określaniu minimalnej odległości od publiczności wyrobów niewymienionych w tabeli należy stosować wymagania dla wyrobów o podobnym działaniu i stwarzających podobne zagrożenie.
  3. Wielkości podane w powyższej tabeli mają charakter orientacyjny, wyliczenie bezpiecznej odległości od miejsca odpalania wyrobów pirotechniki widowiskowej do publiczności każdorazowo wykonuje kierujący pokazem, uwzględniając warunki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo konkretnego pokazu, w tym między innymi: odchylenie od pionu kierunku strzelania, wpływ wiatru bocznego, różnice poziomów pomiędzy miejscem odpalania wyrobów a miejscem zajmowanym przez publiczność.

Zwraca się również uwagę, że lokalizacja miejsca pokazów powinna uwzględniać spełnienie wymogów co do odległości od terenów leśnych, stogów itp., wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).


Warunki przechowywania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych

 Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych dozwolona jest, jeżeli spełniono wymagania określone w przepisach:

·   rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577),

·  rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. Nr 190, poz. 1589),

· rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. Nr 158, 1329).

oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej.


Przechowywanie i sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, w obiektach przeznaczonych na cele handlowe może mieć miejsce, jeżeli spełniono w szczególności następujące wymagania i zasady bezpieczeństwa:

1) w pomieszczeniach sklepowych i zapleczach mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe, oznaczone kodem kwalifikacyjnym 1.4 S i 1.4 G  oraz 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G jeżeli ilość mieszaniny pirotechnicznej w jednostkowym wyrobie zezwala na potraktowanie go jako 1.4 G,

2) dopuszczalna ilość (masa brutto) przechowywanych w obiekcie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, oznaczonych kodem 1.4 G i 1.4 S, nie może przekraczać:

· w pomieszczeniach sklepowych (sprzedaży) – 1000 kg,

· w pomieszczeniach zaplecza, zapewniającym ciągłość sprzedaży – 1000 kg,

· w magazynie  przeznaczonym do składowania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku – 1000 kg, natomiast wyrobów oznaczonych kodem 1.1 G, 1.2 G i 1.3 G, które traktowane są jako „wyroby 1.4 G”:

·  w pomieszczeniach sklepowych (sprzedaży) – 50 kg,

·  w pomieszczeniach zaplecza (magazynku podręcznym sklepu) – 50 kg.

3) pirotechniczne wyroby widowiskowe powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania,

4) drzwi ewakuacyjne z pomieszczenia sklepu i zaplecza powinny się otwierać na zewnątrz pomieszczeń i posiadać zamki rolkowe, działające w wyniku pchnięcia lub rozsuwać na zewnątrz,

5) półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających w czasie pożaru tworzenie toksycznych związków, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

6) pomieszczenia są wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożenia stwarzanego przez przechowywane wyroby,

7) elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120 °C (393 K),

8) wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu,

9) obiekty posiadają ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi, zgodną z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń przed wyładowaniami atmosferycznymi;

10) urządzenia i instalacje elektryczne odpowiadają wymaganiom stawianym urządzeniom instalowanym w miejscach zagrożonych pożarem zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, zapewniających bezpieczeństwo,

11) przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon,

12) posiadają system wentylacji wyciągowej,

13) temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 30 °C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu,

14) okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m x 0,75 m,

15) zabrania się w strefie ochronnej pomieszczeń sklepu i zaplecza, używania ognia otwartego, palenia tytoniu, oraz prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych

16) w bezpośrednim ich otoczeniu nie należy przechowywać substancji łatwo palnych lub butli zawierających gaz pod ciśnieniem.

17)  zabrania się demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach,

 

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności!

Używając wyrobów pirotechnicznych należy pamiętać, że w wielu przypadkach wojewodowie lub władze samorządowe prawem miejscowym wprowadzają zakaz lub ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, a możliwość organizowania pokazów uzależniają od uzgodnienia ich z właściwymi organami PSP.

Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń magazynowych, przeznaczonym do składowania widowiskowych wyrobów pirotechnicznych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku, określają przepisy wspomnianego na wstępie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r.


BIP
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.01 20,108,330 Unikalnych wizyt