Styczeń 17 2021 01:36:32
Nawigacja
· Strona Główna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artykuły
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.poż.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o skł. majątku
· Koordynator ds. dostępności
· Zaświadczenia
· ZOSP
· Linki
· Strefa OSP
· Kontakt
· Deklaracja dostępności
Losowa Fotka
Kanał RSS
Ostrzeżenia


GAZ PŁYNNY - WYGODA I ZAGROŻENIA


     W gospodarstwach domowych małych miasteczek i wsi coraz powszechniej stosuje się gaz płynny służący do zasilania kuchenek gazowych, piekarników i gazowych ogrzewaczy wody.GAZ JEST PALIWEM WYGODNYM, CZYSTYM ALE MOŻE TEŻ BYĆ NIEBEZPIECZNY


     Nieszczelności w instalacji gazowej lub zaworze butli są bardzo trudne do wykrycia, szczególnie w przypadku gazów bezwonnych, a do takich należy propan-butan. Wypływającego z instalacji lub urządzeń gazu nie sposób dostrzec gołym okiem, tymczasem może on zgromadzić się w takiej ilości, że powstanie mieszanina wybuchowa z powietrzem. Eksplozję takiej mieszanki może spowodować praktycznie każde źródło energii, np. płomień zapałki, iskra w kontakcie elektrycznym, telefonie lub agregacie lodówki, iskra krzesana, a nawet wyładowanie elektryczności statycznej.GAZU NIE NALEŻY SIĘ BAĆ


     Należy poznać sposoby ograniczenia zagrożeń i zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gazowymi. Będzie można wówczas spokojnie korzystać z jego dobrodziejstw.
    Gaz płynny jest mieszaniną propanu z butanem w proporcjach zależnych od pory roku.
    W okresie letnim sprzedawane są mieszaniny bogatsze w butan, a w okresie zimowym bogatsze w propan. Mieszanina o przeciętnym składzie jest zawsze cięższa od powietrza i opada w dół. Jest to gaz, który pełza przy podłodze i wkrada się we wszystkie zakamarki, wgłębienia oraz otwory kanalizacyjne stanowiąc w ten sposób bardzo duże zagrożenie. Przebywając w pomieszczeniu, w którym ulotnił się gaz płynny możemy nieświadomie spowodować jego wybuch.
    Gaz propan - butan do gospodarstw domowych dostarczany jest w butlach stalowych z zaworem odcinającym. Zasilanie urządzeń gazowych odbywa się tylko poprzez zastosowanie reduktorów ciśnienia.
    Napełnianie butli może być dokonywane w specjalistycznych rozlewniach gazu płynnego. Zabronione jest samodzielne ładowanie, dopełnianie lub uzupełnianie gazu. Na stacjach paliw płynnych i gazowych przeznaczonych do tankowania pojazdów samochodowych, dozwolona jest jedynie wymiana butli z pustych na pełne.UWAGA !!!


     Przepełnienie butli, czyli przekroczenie 2/3 objętości połączone ze wzrostem temperatury otoczenia (np. wniesienie do ciepłego pomieszczenia) spowoduje przyrost ciśnienia, który doprowadzi do rozerwania butli i wybuchu gazu.
    Butle na gaz płynny propan - butan jako urządzenie ciśnieniowe podlegają okresowej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Konserwacji i ewentualnych napraw butli a także czynności atestacyjnych dokonuje się podczas ich napełniania w rozlewniach gazu.PAMIĘTAJ !


     Data legalizacji butli wybita jest bezpośrednio na jej korpusie. Eksploatując butle należy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa polegające między innymi na :

 • w jednym mieszkaniu mogą znajdować się maksimum dwie butle o ładunku nie przekraczającym 11 kg podłączone do instalacji lub urządzeń - odbiorników,

 • w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji,

 • zabrania się przechowywania butli z gazem propan - butan w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu,

 • temperatura wewnątrz pomieszczenia, w którym pozostają butle napełnione gazem nie może przekraczać 350C,

 • urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach o wysokości conajmniej 2,20 m,

 • urządzenia gazowe mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których zapewnione są prawidłowe warunki wentylacji, pamiętając o zgodności ruchu powietrza wentylowanego z ewentualnymi możliwościami wydostania się gazu z nieszczelności i urządzeń,

 • montaż butli gazowej powinna dokonać osoba posiadająca przeszkolenie w tym zakresie,

 • butle gazowe mogą być umieszczone w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło, z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafki na butle,

 • butli nie wolno umieszczać w pobliżu urządzeń powodujących iskrzenie,

 • butle instalować w pozycji pionowej oraz zabezpieczać je przed uderzeniem, przewróceniem lub przypadkowym przemieszczaniem,

 • do zasilania urządzeń gazowych dopuszcza się stosowanie przewodów elastycznych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, wytrzymałości co najmniej 300kPa, odporność na działanie gazów, olejów itp., a długość tego przewodu nie może być większa niż 3 m.POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH PRZY KORZYSTANIU Z GAZU PŁYNNEGO


     W przypadku uszkodzenia urządzenia gazowego na propan - butan, gdzie gaz ulatnia się do atmosfery pomieszczenia, należy zamknąć zawór przy butli, przewietrzyć pomieszczenie i oddać wadliwe urządzenie do naprawy. URZĄDZEŃ GAZOWYCH NIE WOLNO NAPRAWIAĆ SAMODZIELNIE.
     Trudniej poradzić sobie w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegnie zawór butli gazowej i gaz ulatnia się do atmosfery pomieszczenia. Należy maksymalnie mocno zamknąć zawór butli i wymontować ją z instalacji. Do demontażu należy stosować narzędzia wykonane z metali kolorowych, nie wytwarzające iskier krzesanych.PAMIĘTAJ !


     Na wyposażeniu instalacji na gaz płynny powinien znajdować się klucz do demontażu butli. Jego lokalizacja powinna znajdować się w miejscu łatwo dostępnym.
    Uszkodzoną butlę należy wynieść na otwartą przestrzeń, poza budynek. Pomieszczenie należy starannie przewietrzyć i zachować szczególną ostrożność, nie włączając urządzeń elektrycznych, nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu.
    Czynności demontażu i usunięcia butli należy wykonać z zachowaniem najwyższej ostrożności, zdając sobie sprawę z wyboru mniejszego zła.
    Postęp cywilizacyjny przynosi nam powszechnie już dostępny komfort w codziennym, powszednim życiu, wymaga jednak od nas równoczesnego pogłębiania świadomości, poszerzania wiedzy i rozwijania umiejętności stosowania coraz bardziej skomplikowanych technicznie, dostępnych nam urządzeń.ZBIERAJĄC PŁODY ROLNE, PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO


     Osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów są obowiązane zapewnić bezpieczeństwo pożarowe prac polowych poprzez :

 • eksploatację maszyn rolniczych i innych z napędem silnikowym zgodnie z instrukcją i wskazaniami obsługi,

 • stosowanie silników elektrycznych o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony. Minimalna odległość układu napędowego od sterty, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

 • ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,

 • zabezpieczenie urządzeń wydechowych silników spalinowych przed wylotem iskier,

 • zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi i sprzętu w przypadku prowadzenia omłotów w stodole lub na terenie zabudowanym,

 • przechowywanie materiałów pędnych w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania w zamkniętych nie tłukących się naczyniach w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego, stert i stogów,

 • używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości nie mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego, stertowania itp. w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych,

 • wyposażenie miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy np. beczka 200 l z wodą i wiadrem, gaśnice wodno - pianowe lub proszkowe, łopaty itp.,

 • wyposażenie miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w sprzęt służący do wykonywania przerw hamujących rozprzestrzenianie pożaru. Zaleca się zmineralizowanie pasa ziemi o szerokości min. 5 m pól ze zbożem na pniu od dróg publicznych, torów kolejowych i lasuPAMIĘTAJ !


PALENIE TYTONIU PRZY OBSŁUDZE SPRZĘTU I MASZYN PODCZAS ZBIORÓW PŁODÓW ROLNYCH I TRANSPORCIE, TO WCZEŚNIEJ, CZY PÓŹNIEJ POŻAR.PRZEBYWAJĄC W LESIE PAMIĘTAJ !!!


     W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności :

 • rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,

 • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, - palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,

 • wjazd na teren leśny pojazdami, poza drogami publicznymii postoju,

 • wejście na teren objęty całkowitym zakazem wstępu np. szkółki leśne.

     Właściciele, zarządcy lasów obowiązani są do urządzenia i utrzymania pasów przeciwpożarowych w stanie zapewniającym ich użyteczność przez cały rok. Pozostawienie gałęzi, chrustu, nie okrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych w odległości mniejszej niż 50 m od skraju drogi publicznej lub toru kolejowego jest zabronione.LAS ROŚNIE WOLNO - PŁONIE SZYBKO !!!WYPALANIE TRAWY, SŁOMY, POZOSTAŁOŚCI NA POLACH JEST CZĘSTĄ PRZYCZYNĄ POŻARÓW


     W okresie wiosny wypalanie traw w różnych ich siedliskach tj. traw na łąkach, rowach przydrożnych, wypalanie zarośli, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach - to przyczyna wielu pożarów oraz całokształt złożonych zmian, jakim ulegają makro i mikrobionty trawiastych siedlisk.
     W skutek niedostatecznej ilości czasu i maszyn, złych warunków pogodowych jesienny pokos nie zostaje sprzątnięty. Pozostawiona na pniu lub skoszona, ale nie zebrana trawa, hamuje wiosną tempo wzrostu młodych roślin, obniżając w wyniku tego plon siania.
     Utrwalił się mit, że wypalanie traw i słomy poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to "najtańszy herbicyd" do zwalczania chwastów. Tymczasem w płomieniach giną nie tylko suche źdźbła traw - roślin, ale system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby, które powodują szybszą wegetację roślin. W ogniu ginie całe bogactwo przyrody. Wiosną opuszczają swe kryjówki owady, budzą się z zimowego snu ssaki, przychodzą na świat zające, opuszczają zimowe legowiska jeże, ptaki i budują gniazda.
     Utrzymuje się moda na wypalanie, żeby było wygodniej i szybciej rozlewa się ciecze łatwo zapalne, zapominając że:

 • gęsty, ścielący się dym to zagrożenie dla ruchu drogowego,

 • otwarte pożary to przedostawanie się do atmosfery dużych ilości tlenku węgla, tlenku siarki oraz węglowodorów aromatycznych itp.,

 • to ofiary w płomieniach - najczęściej podpalacze,

 • to tysiące strat w mieniu wypracowanym przez kilka pokoleń.

    Zgodnie z § 69 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460 z późn. zmianami) dopuszcza się wypalanie pozostałości roślinnych (słoma, łęty ziemniaczane, itp.) na polach uprawnych w odległości co najmniej 100 m od zabudowań, miejsc ustawiania stert i stogów, lasów oraz zboża na pniu, przy zapewnieniu stałego nadzoru miejsca wypalania oraz w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu drogowym.
    Szczegółowe zasady wykonywania czynności, o których mowa wyżej ustaliły organy samorządowe na danym terenie.Przed przystąpieniem do wypalania pozostałości roślinnych udaj się do urzędu miasta, miasta i gminy, gminy

ZAPYTAJ PRZED SPALENIEM !!!

BIP
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2020 - 30.09.2020
ogółem

1748

pożary

365

miejscowe zagrożenia

1288

alarmy fałszywe

95

Wygenerowano w sekund: 0.00 28,647,756 Unikalnych wizyt